Bedrosios Thuiswinkel nuostatos ir sąlygos

Šios bendrosios Olandų įmonės “Thuiswinkel” (toliau vadinamos Thuiswinkel.org) nuostatos ir sąlygos buvo parengtos konsultuojantis su “Consumentenbond” atsižvelgiant į Olanijos “Sociaal-Economische Raad” Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) ir įsigaliojo 2014 m. birželio 1 d..

Čia galite atsisiųsti Bendrąsias nuostatas ir sąlygas.  

 

Turinys:

1 straipsnis - Apibrėžimai
2 straipsnis – Verslininko tapatybė
3 straipsnis - Pritaikomumas
4 straipsnis - Pasiūlymas
5 straipsnis - Susitarimas
6 straipsnis – Teisė atšaukti
7 straipsnis - Vartotojo įsipareigojimai peržiūrėjimo laikotarpiu
8 straipsnis - Atšaukimo teisės naudojimasis vartotojui ir išlaidos

9 straipsnis - Verslininko įsipareigojimai atšaukimo atveju
10 straipsnis - Teisės atšaukti išimtys
11 straipsnis - Kaina
12 straipsnis - Atitiktis ir papildoma garantija
13 straipsnis - Pristatymas ir vykdymas
14 straipsnis - Sandorių trukmė: trukmė, atšaukimas ir pratęsimas
15 straipsnis - Mokėjimas
16 straipsnis – Skundų reguliavimas
17 straipsnis - Ginčai
18 straipsnis – Pramoninė garantija
19 straipsnis - Papildomos ar nukrypusios išlygos
20 straipsnis - Bendrųjų Thuiswinkel nuostatų ir sąlygų keitimas

1 straipsnis - Apibrėžimai

Šios nuostatos ir sąlygos bus suprantamos pagal šiuos terminus:

 1. Papildomas susitarimas: sutartis, pagal kurią Vartotojas įsigija produktą, skaitmeninį turinį ir/ar  paslaugas pagal susitarimą per atstumą ir šios prekės, skaitmeninis turinys ir/ar paslaugos bus pristatytos Verslininko ar trečiosios šalies pagal sutarį tarp trečiosios šalies ir Verslininko;
 2. Persvarstymo periodas: terminas, per kurį Vartotojas gali pasinaudoti savo teise atšaukti;
 3. Vartotojas: fizinis asmuo, kuris neveikia savo verslo, įmonės ar profesinės veiklos tikslais;
 4. Diena: kalendorinė diena;
 5. Skaitmeninis turinys: duomenys, kurie bus paruošti ir pristatyti skaitmenine forma;
 6. Sutarties trukmė: susitarimas yra periodiniui prekių, paslaugų ir/ar skaitmeninio turinio pristatymui per tam tikrą laikotarpį;
 7. Tvarios informacijos sistema: kiekviena pagalba, įskaitant elektroninius laiškus, kuri leidžia Vartotojui ar Verslininkui saugoti jam asmeniškai adresuotą informaciją, tokiu būdu leidžiamos ateities konsultacijos ar naudojimas laikotarpiu, kuriuo informacija suteikiama, taip išsaugotą informaciją daro nepakitusia atgaminimui;
 8. Teisė atšaukti: galimybė Vartotojui atsisakyti sutarties per atstumą persvarstymo laikotarpyje;
 9. Verslininkas: fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra Thuiswinkel.org narys ir Vartotojams siūlo produktus,  skaitmeninį turinį (prieigą prie jo) ir/ar paslaugas per atstumą;
 10. Susitarimas per atstumą: susitarimas, kuris sudaromas tarp Verslininko ir Vartotojo pagal produktų, skaitmeninio turinio ir/ar paslaugų pardavimo struktūrą, kuomet iki sutarties sudarymo išimtinai bus įvykdyta viena ar daugiau bendravimo per atstumą technikų.;
 11. Atšaukimo formos modelis: atšaukimo forma atitinka Europos reikalavimus, ji yra įtraukta šių nuostatų ir sąlygų I Priede; jei Vartotojas savo užsakymui neturi atšaukimo teisės, I Priedas neprivalo būti sudaromas;
 12. Bendravimo per atstumą technika- tai technika, kuri gali būti naudojama sudarant sutartį, kuomet Vartotojas ir Verslininkas nesusitinka tuo pačiu metu toje pačioje vietoje.

 

2 straipsnis – Verslininko tapatybė

Penshop Lietuva
Edisonstraat 11 A 4004 JL Tiel
Olandija

Darbo valandos:
Nuo pirmdienio iki penktadienio 09.00-17.00

Elektroninis paštas: info@onlinepenshop.lt

COC Nr.: 76467457
PVM kodas: NL8606.333.54.B.01

3 straipsnis - Pritaikomumas

 1. Šios Bendrosios nuostatos ir sąlygos yra taikomos kiekvienam Verslininko pasiūlymui ir kiekvienai per atstumą tarp Verslininko ir Vartotojo sudarytai sutarčiai.
 2. Prieš kiekvieną sudarytą per atstumą sutartį, šių Bendrųjų Nuostatų ir Sąlygų tekstas bus prieinamas Vartotojui. Jei tai pagrįstai nėra įmanoma, Verslininkas, prieš sudarant sutartį per atstumą, privalo išdėstyti kokiu būdu Bendrosios Nuostatos ir Sąlygos gali būti peržiūrėtos Verslininko ir persiųstos Vartotojui kaip įmanoma greičiau.
 3. Jeigu sutartis per atstumą bus sudaroma elektroniniu būdu, tada nukrypstant nuo ankstesnių skyrių prieš sudarant sutartį per atstumą, šių Bendrųjų Nuostatų ir Sąlygų tekstas gali būti padaromas prieinamu Vartotojui elektroninėmis priemonėmis tokiu būdu, kad galėtų būti išsaugota Vartotojo tvarios informacijos sistemoje. Jei pagrįstai tai nėra įmanoma, tuomet prieš sudarant sutartį per atstumą turi būti nurodoma kur Bendrosios Nuostatos ir Sąlygos gali būti pasiekiamos elektroniniu būdu ir, Vartotojui paprašius, atsiųstos elektroniniu ar kitu būdu nemokamai.
 4. Tais atvejais, be šių Bendrųjų Nuostatų ir Sąlygų, yra taikomos konkrečių produktų ar paslaugų nuostatos ir sąlygos, tuomet antrasis ir trečiasis skyriai yra vienodai taikomi, o esant prieštaringoms nuostatoms ir sąlygoms Vartotojas gali kiekvieną kartą reikalauti jam palankiausių taikytinų nuostatų.

4 straipsnis - Pasiūlymas

 1. Jei pasiūlymas turi ribotą galiojimo laikotarpį ar yra sudarytas pagal nuostatas ir sąlygas, tai bus aiškiai nurodyta pasiūlyme.
 2. Pasiūlymą sudaro pilnas ir tikslus siūlomų produktų, skaitmeninio turinio ir/ar paslaugų aprašymas. Pasiūlymas yra pakankamai išsamus, kad galimas Vartotojas galėtų jį įvertinti. Jei Verslininkas naudoja paveikslėlius, tuomet jie turi atitikti siūlomą produktą, paslaugas ir/ar skaitmeninį turinį. Akivaizdžios pasiūlymo klaidos klaidos ar neatitikimai neįpareigoja Verslininko.
 3. Kiekvieną pasiūlymą sudaro informacija,  kuri Vartotojui aiškiai nurodo kokios yra teisės ir kokie įsipareigojimai dėl pasiūlymo priėmimo.

5 straipsnis - Susitarimas

 1. Susitarimas bus sudarytas vadovaujantis visomis 4 skyriuje nurodytomis sąlygų išlygomis, nuo tada, kai Vartotojas priima pasiūlymą laikantis visų nustatytų nuostatų ir sąlygų.
 2. Jei Vartotojas pasiūlymą priėmė elektroniniu būdu, tuomet Verslininkas nedelsiant elektroniniu būdu patvirtina  pasiūlymo priėmimo gavimą. Kol Verslininkas nepatvirtina gavimo, Vartotojas gali nutraukti sutartį.
 3. Jei sutartis yra sudarytas elektroniniu būdu, tuomet Verslininkas  imasi visų reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas elektroninio informacijos perdavimo saugumas ir užtikrina saugią tinklalapio aplinką. Jei Vartotojas gali mokėti elektroniniu būdu, tuomet Verslininkas privalo laikytis visų reikalingų saugumo priemonių.
 4. Verslininkas gali save informuoti įstatyminės ribos laikotarpyje- ar Vartotojas gali laikytis savo mokėjimų įsipareigojimų, taip pat apie visus faktus ir faktorius, kurie yra svarbūs atsakingam sutarties sudarymui per atstumą. Jei verslininkas turi rimtų priežasčių nesudaryti sutarties, tuomet tai motyvuodamas suformuluoja įsakymą ar prašymą, jis turi teisę atsisakyti arba jungtis prie specialiųjų nuostatų ir sąlygų vykdymo.
 5. Verslininkas privalo ne vėliau kaip pristatant produktą, paslaugą ar skaitmeninį turinį Vartotojui nusiųsti šią toliau išvardintą informaciją raštu arba kitu būdu, kad Vartotojas galėtų lengvai prieiti ir išsisaugoti tvarios informacijos sistemoje:

 

  • Verslininko įmonės adresas, kuriuo Vartotojas gali kreiptis su skundais;
  • nuostatai ir sąlygos kuriomis Vartotojas gali pasinaudoti norėdamas pasinaudoti atšaukimo teise arba rasti informaciją apie pareiškimus dėl atšaukimo teisės panaikinimo;
  • informacija apie garantijas ir paslaugas po pirkimo;
  • kaina, įskaitant visus produkto, paslaugos ar skaitmeninio turinio mokesčius; jei taikytina, pristatymo išlaidas; ir mokėjimo būdą; sutarties per atstumą pristatymą ar įvykdymą;
  • reikalavimai dėl sutarties nutraukimo, jei sutarties trukmė yra daugiau nei vieneri metai arba neapibrėžtos trukmės sutartis;
  • jei Vartotojas turi atšaukimo teisę, atšaukimo formos modelis.

Užtrunkant tranzakcijoms, ankstesniame skyriuje taikomos išlygos yra taikomos tik pirmąjam pristatymui.

6 straipsnis – Teisė atšaukti

Jei produktai:

 1. Vartotojas gali likviduoti susitarimą per 14 dienų laikotarpį nuo prekės įsigijimo neįvardinant priežasties. Verslininkas gali paprašyti Vartotojo įvardinti atšaukimo priežastį, tačiau negali įpareigoti jos/jų įvardinti.
 2. 1 skyriuje minėtas persvarstymo laikotarpis prasideda tą dieną, kai Vartotojas ar trečioji šalis iš anksto paskirta Vartotojo, tačiau ne vežėjas, gavo produktą arba:
  • jei Vartotojas užsisakė vienu užsakymu užsisakė kelias prekes- diena kuomet Vartotojas ar trečioji šalis, kurią Vartotojas nurodė, gavo paskutiniąją prekę. Verslininkas gali atsisakyti pristatyti skirtingais pristatymo laikais užsakymą, kuriame yra keli produktai su sąlyga, kad apie tai iš anksto aiškiai informavo Vartotoją.
  • jei produkto pristatymas susideda iš kelių vežimų ar dalių: diena kuomet Vartotojas ar trečioji šalis, kurią Vartotojas nurodė, gavo paskutinįjį vežimą ar paskutiniąją dalį;
  • jei yra susitarta dėl periodinio prekių pristatymo per tam tikrą laikotarpį: diena kuomet Vartotojas ar trečioji šalis, kurią Vartotojas nurodė, gavo pirmąjį produktą.

Atvejai, kai paslaugos ir skaitmeninis turinys nėra pristatomi kaip fizinis krovinys:

 1. Vartotojas gali nutraukti susitarimą dėl paslaugų ar skaitmeninio turinio, kurie nėra pristatomi kaip fizinis objektas, tiekimo per 14 dienų laikotarpį  neįvardinant priežasties. Verslininkas gali paprašyti Vartotojo įvardinti atšaukimo priežastį, tačiau negali įpareigoti jos/jų įvardinti.
 2. 3 skyriuje minėtas persvarstymo laikotarpis prasideda sutarties išvadose įvardintą dieną.

Produktų, paslaugų ir skaitmeninio turinio, kurių turinys nėra pristatomas kaip fizinis objektas peržiūrėjimo laikotarpis gali būti pratęsiamas, jei nėra informuojamas apie atšaukimo teisę:

 1. jei Verslininkas Vartotojui nepateikė įstatymiškai privalomos informacijos apie atšaukimo teisę ar atšaukimo formos modelio, tuomet peržiūrėjimo terminas baigiasi po dvylikos mėnesių skaičiuojant nuo pradinio peržiūrėjimo termino pabaigos, kuri nustatyta pagal ankstesnius šio straipsnio skyrius.
 2. jei Verslininkas suteikė ankstesniuose skyriuose nurodytą informaciją Vartotojui per dvylika mėnesių nuo pradinio peržiūrėjimo laikotarpio, tuomet  peržiūrėjimo terminas baigiasi praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kai Vartotojas gavo informaciją.

7 straipsnis - Vartotojo įsipareigojimai peržiūrėjimo laikotarpiu

 1. Peržiūrėjimo laikotarpio metu Vartotojas privalo atidžiai išanalizuoti produktą ir pakuotę. Jis turi išpakuoti ar naudoti produktą tiek, kiek reikalinga, kad būtų galima nustatyti produkto pobūdį, savybes ir veikimą. Tokiu būdu išvykimo vieta yra tokia, kad Vartotojas galėtų prekę liesti rankomis ir patikrinti bei apžiūrėti tiek, kiek galima parduotuvėje.
 2. Vartotojas atsako tik už produkto vertės sumažinimą, kas yra prekybos metodo padarinys, kuris yra platesnis nei leidžiama 1 skirsnyje.
 3. Vartotojas neatsako už prekės vertės sumažinimą jei Verslininkas nepateikė jam prieš ar sutarties sudarymo metu visos įstatymiškai privalomos informacijos apie atšaukimo teisę.

8 straipsnis - Atšaukimo teisės naudojimasis vartotojui ir išlaidos

 1. Jei vartotojas pasinaudoja savo atšaukimo teise, tuomet apie tai jis privalo pranešti Verslininkui per peržiūrėjimo laikotarpį užildant atšaukimo formos modelį arba  kitu aiškiu būdu.
 2. Kaip galima greičiau, tačiau ne daugiau nei per 14 dienų skaičiuojant nuo dienos, kuri nurodyta 1 skyriuje Vartotojas išsiunčia produktus atgal arba perduoda Verslininkui (arba jo įgaliotiniui).Tai nėra privaloma jei Verslininkas pasiūlė prekes pasiimti pats. Vartotojas stebi grąžinimo terminą, ar produktas buvo išsiųstas prieš peržiūrėjimo laikotarpio pabaigą.
 3. Vartotojas grąžina prekę kartu su visais gautais priedais, jei įmanoma- savo pradinėje būklėje ir įpakavime, laikantis pagrįstų ir aiškių  Verslininko suteiktų nurodymų.
 4. Vartotojas yra atsakingas už riziką ir įrodymų naštą dėl teisingos ir laiku įvykdytos atšaukimo teisės.
 5. Vartotojas prisiima tiesiogines išlaidas už produkto išsiuntimą atgal. Jei Verslininkas nenurodė, kad Vartotojas privalo padengti šias išlaidas arba jei Verslininkas nurodė, kad jis pats padengs išlaidas, tuomet Vartotojas neturi padengti prekės grąžinimo išlaidų.
 6. Jei Vartotojas peržiūrėjimo laikotarpio metu gražina po aiškaus prašymo pateikimo, kad paslaugų vykdymas ar kuro, vandens ar elektros pristatymas nebuvo paruoštas pardavimui dėl riboto tūrio ar tam tikro kiekiui, tuomet Vartotojas privalo sumokėti Verslininkui sumą, kuri yra proporcinga šiai teisinei prievolei, kurios buvo laikomasi atšaukimo metu.
 7. Vartotojas neprisiima išlaidų už paslaugų vykdymą ar vandens, degalų ar elektros pristatymą, kurie nebuvo paruošti parduoti dėl riboto kiekio ar pristatyti miesto šildymui, jei:
  • Verslininkas nepateikė Vartotojui visos privalomos informacijos apie atšaukimo teisę, išlaidų kompensavimo atšaukimo atveju ar atšaukimo formos modelį, ar;
  • Vartotojas pradžioje aiškiai neprašė paslaugų vykdymo ar degalų, vandens ar miesto šildymo pristatymo persvarstymo laikotarpyje.
 8. Vartotojas neprisiima išlaidų už pilną ar dalinį  nepristatytą fiziniam vežėjui skaitmeninio turinio pristatymą, jei:
  • jis prieš pristatymą aiškiai nesutiko su kontrakto laikymosi pradžia prieš peržiūrėjimo laikotarpio pabaigą;
  • jis nepatvirtino prarasiantis teisę atšaukti išdavus jo sutikimą; arba
  • Verslininkas nepatvirtino šios Vartotojo deklaracijos.
 9. Jei Vartotojas pasinaudoja savo teise atšaukti, tuomet visi papildomi susitarimai bus nutraukti įstatymų tvarka.

9 straipsnis - Verslininko įsipareigojimai atšaukimo atveju

 1. Jei Verslininkas sudaro dažniausiai elektroninį atšaukimo pranešimą Vartotojo prašymu, tuomet iškart po šio pranešimo gavimo  jis siunčia gavimo patvirtinimą.
 2. Verslininkas kompensuoja visus Vartotojo mokėjimus, įskaitant galimas pristatymo išlaidas, kurios įtraukiamos į Verslininko sąskaitą už prekės grąžinimą per 14 dienų skaičiuojant nuo sienos, kai Vartotojas pranešė apie atšaukimą. Nebent Verslininkas pasiūlo pats pasiimti prekes, jis gali laukti apmokėjimo kol gaus prekę arba kol Vartotojas nurodo, kad jis nusiuntė prekę atgal.
 3. Verslininkas norėdamas grąžinti skola  naudoja tą patį mokėjimo metodą, kokiuo naudojosi Vartotojas, nebent Vartotojas sutinka su kitu apmokėjimo metodu. Pinigų grąžinimas Vartotojui nieko nekainuoja.
 4. Jei Vartotojas pasirinko brangesnį pristatymo būdą, nei pigiausias standartinis pristatymas, Verslininkas neturi sumokėti papildomų išlaidų už brangesnį siuntimo būdą.

10 straipsnis - Teisės atšaukti išimtys

Šiems produktams ir paslaugoms Verslininkas gali netaikyti teisės atšaukti, tačiau tik tuo atveju jei Verslininkas apie tai aiškiai nurodė pasiūlyme prieš sudarant sutartį:

 1. Prekės ar paslaugos, kurių kaina yra susijusi su finansų rinkos svyravimais, kuriems Verslininkas neturi jokios įtakos ir kurie gali atsirasti  atšaukimo laikotarpyje.
 2. Sutartys, kurios buvo sudarytos viešame aukcione. Viešuoju aukcionu pirktų prekių, skaitmeninio turinio ir/ar paslaugų įsigijimo metodas Vartotojui bus pasiūlytas Verslininko, kuris dalyvauja asmeniškai arba turi galimybę dalyvauti asmeniškai aukcione pagal aukcionieriaus valdymą, pagal kurį laimėtojas privalo pasiimti prekes, skaitmeninį turinį ir/ar paslaugas;
 3. Paslaugų susitarimai, kuomet paslauga yra pilnai įvykdyta, tačiau tik tada, kai:
  • vykdymas pradėtas esant aiškiam Vartotojo leidimui; ir
  • Vartotojas pareiškė, kad jis praranda teisę atšaukti, kai tik Verslininkas pilnai įvykdė susitarimą;
 4. Kelionės pakuotė, kaip nurodyta Olandijos Civilinio Kodekso 7:500 straipsnyje ir susitarimai su vežėjais; 
 5. Paslaugų susitarimai dėl apgyvendinimo prieinamumo, jei susitarime yra numatyta tam tikra vykdymo data ar laikotarpis, kitaip nei apgyvendinimo tikslams, prekių gabenimui, automobilių nuomos paslaugoms ar maitinimui;
 6. Susitarimai susiję su laisvalaikiu, jei sutartyje yra numatyta tam tikra vykdymo data ar laikotarpis;
 7. Produktai, kurie buvo pagaminti pagal Vartotojo specifikacijas, kurie nėra surenkami , o yra pagaminami pagal individualų Vartotojo pasirinkimą ar sprendimą, t.y. aiškiai skirti konkrečiam asmeniui;
 8. Produktai, kurie gali greitai sugesti arba turi ribotą vartojimo laikotarpį;
 9. Hermetiškai uždaromi produktai, kurie dėl sveikatos ar higienos negali būti siunčiami atgal ir kurių uždarymas po pristatymo buvo pažeistas;
 10. Produktai,  kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio  buvo neatšaukiamai sumaišyti su kitais produktais;
 11. Alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo sutarta sutarties sudarymo metu, tačiau, kurių pristatymas gali įvykti tik po 30 dienų ir kurių faktinė vertė yra priklausoma nuo svyravimų rinkoje, kuriai Verslininkas neturi jokios įtakos;
 12. Sandariai supakuoti audio, video įrašai, kompiuterių programos, kurių pakuotė po pristatymo buvo pažeista;
 13. Laikraščiai, serijiniai leidiniai ar žurnalai, išskyrus prenumeratos;
 14. Skaitmeninio turinio pristatymas kitu būdu nei fizinis vežėjas, jei:
  • Vartotojo aiškiu išankstiniu sutikimu vykdymas prasidėjo; ir
  • Vartotojas pareiškė, kad jis praranda savo teisę atšaukti.

11 straipsnis - Kaina

 1. Nurodyto pasiūlymo galiojimo laikotarpiu pasiūlytos produktų ir/ar paslaugų kainos negali padidėti, išskyrus pasikeitus PVM tarifui.
 2. Esant nukrypimui minėtam ankstesniame skyriuje, Verslininkas gali siūlyti prekes ar paslaugas, kurių kaina gali šokinėti dėl svyravimų finansų rinkoje, kuriems Verslininkas neturi jokios įtakos, ir dėl kurių kaina gali kisti. Šie riboti svyravimai ir tai, kad pateikta kaina yra orientacinė  bus nurodyta pasiūlyme.
 3. Kainos kilimas per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo yra leidžiamas tik tuo atveju jei yra teisinių įstatų ar išlygų pasekmės.
 4. Kainos kilimas per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo yra leidžiamas tik tuo atveju jei Verslininkas tai nurodė ir:
  • yra teisinių įstatų ar išlygų pasekmės; ar
  • Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį nuo tos dienos, kai įsigalioja kainos padidėjimas.
 5. Pasiūlyme nurodyta produkto ar paslaugų kaina yra su PVM.

12 straipsnis - Atitiktis ir papildoma garantija

 1. Verslininkas garantuoja, kad produktas ir/ar paslaugos atitinka sutartį, pasiūlyme nurodytas specifikacijas, pagrįstus naudojimo reikalavimus ir įstatimines išlygas ir/ar sutarties sudarymo metu galiojančius vyriausybinius nurodymus. Jei taip sutarta, Verslininkas taip pat garantuoja, kad produktas yra tinkamas kitam nei normaliam naudojimui.
 2. Verslininkas, jo tiekėjas, gamintojas ar importuotojas suteikia papildomą garantiją, kuri niekada neapriboja teisėtų teisių ir teigia, kad Vartotojas gali padaryti galiojančia vadovaujantis susitarimo su Verslininku pagrindu, jei Verslininkas laikosi savo sutarties dalies.
 3. Papildomą garantiją bus suprantama kaip teisinis Verslinino, jo tiekėjo, importuotojo ar gamintojo teisinis įsipareigojimas, kuri Vartotojui suteikia tam tikras teises ar reikalavimus, kurių reikės laikytis pagal sutartį.

13 straipsnis - Pristatymas ir vykdymas

 1. Verslininkas privalo rūpintis kaip įmanoma labiau prekių gavimu ir užsakymų vykdymu ir paslaugų teikimo vertinimu.
 2. Pristatymo vieta tai yra adresas, kurį Vartotojas pateikė Verslininkui.
 3. Laikantis visų sąlygų, kurios nurodytos Bendrųjų Nuostatų ir Sąlygų 4 straipsnyje, Verslininkas turi vykdyti sutartus užsakymus kaip įmanoma tikslingiau, bet ne vėliau nei per 30 dienų, nebent  yra sutartas kitas pristatymo terminas. Jei pristatymas vėluoja arba užsakymas negali būti pristatytas, arba gali būti pristatytas tik iš dalies, tuomet Vartotojas apie tai gauna pranešimą, tačiau ne vėliau nei per 30 dienų nuo užsakymo gavimo. Tokiu atveju Vartotojas turi teisę atšaukti susitarimą nepatiriant jokių išlaidų ir teisę gauti kompensaciją už galimai patirtą žalą.
 4. Nutraukus sutartį dėl ankstesniame skyriuje nurodytos priežasties, Verslininkas privalo Vartotojui nedelsiant sumokėti pinigų sumą, kurią jis yra sumokėjęs.
 5. Produktų pažeidimo ir/ar praradimo rizika tenka Verslininkui iki to momento Vartotojas ar jo atstovas gauna užsakymą ir apie tai praneša Verslininkui, nebent yra sutarta kitaip.

14 straipsnis - Sandorių trukmė: trukmė, atšaukimas ir pratęsimas

Atšaukimas:

 1. Vartotojas bet kuriuo metu gali atšaukti sudarytą sutartį neapibrėžtam laikotarpiui ir tai taikoma dažnam produktų pristatymui (įskaitant elektrą) ar paslaugoms, laikantis sutartų atšaukimo taisyklių ir pranešimo termino ne ilgesnio nei vienas mėnesis.
 2. Vartotojas bet kuriuo metu gali atšaukti sudarytą sutartį  apibrėžtam laikotarpiui ir tai taikoma  dažnam produktų pristatymui (įskaitant elektrą) ar paslaugoms  apibrėžto laikotarpio ribose, laikantis sutartų atšaukimo taisyklių ir pranešimo termino ne ilgesnio nei vienas mėnesis.
 3. Vadovaujantis ankstesniame skyriume minėtais susitarimais, Vartotojas gali:
  • bet kuriuo metu atšaukti ir neturėti jokių ribų tam tikru metu arba tam tikru laikotarpiu tai padaryti;
  • atšaukti tokiu būdu, kaip jis buvo nustatęs;
  • kiekvieną kartą atšaukiant privaloma tai visada laiku pranešti Verslininkui, kaip jis yra nustatęs.

Pratęsimas:

 1. Sudarytas susitarimas tam tikram laikotarpiui, kuris nurodo dažnus produktų pristatymus (įskaitant elektrą) arba paslaugas, negali būti tyliai pratęstas ar atnaujintas tam tikram laikotarpiui.
 2. Esant nuokrypiui ankstesniame skyriuje, sudaryta sutartis nustatytam laikotarpiui ir  yra taikoma  dažnam dienraščių, laikraščių, savaitinių leidinių ar kitų žurnalų  pristatymui gali būti tyliai pratęsiamas numatomam laikotarpiui daugiausiai trims mėnesiams, Vartotojas gali nutraukti šį susitarimo pratęsimą prieš pratęsimo pabaigą prieš tai pranešant ne daugiau nei vieną mėnesį.
 3. Susitarimas, kuris buvo sudarytas konkrečiam laikotarpiui ir yra sudaromas dažnam produktų ar paslaugų pristatymui, gali būti pratęsiamas tyliai neapibrėžtam laikotarpiui, Vartotojas bet kuriuo metu gali atšaukti apie tai pranešdamas ne daugiau nei prieš vieną mėnesį. Įspėjimo terminas yra ne ilgesnis kaip trys mėnesiai, jei susitarimas dėl dažnų, tačiau retesnių nei kartą per mėnesį, dienraščių, laikraščių, savaitinių ar kitų leidinių pristatymų.
 4. Ribotos trukmės dažnai pristatomų dienraščių, laikraščių, savaitinių ir kitų leidinių (bandomoji ir įvadinė prenumerata) susitarimas turi būti pratęsiama netyliai ir automatiškai baigiasi pasibaigus bandomajam ar įvadiniam laikotarpiui.

Trukmė:

 1. Jei sutartis yra sudaroma ilgesniam laikotarpiui nei vieneri metai, Vartotojas gali nutraukti susitarimą po vienerių metų bet kuriuo metu apie tai pranešdamas per ne ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį, nebent yra pagrįsta ir sąžininga priežastis anksčiau nei pasibaigus terminui.

15 straipsnis - Mokėjimas

 1. Jei susitarime ar papildomose nuostatose ir sąlygose nėra nurodyta kitaip,  Vartotojo mokėtinos sumos privalo būti sumokėtos per 14 dienų nuo peržiūrėjimo laikotarpio pradžios arba, jei nėra peržiūrėjimo laikotarpio, per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Jei tai yra paslaugų teikimo sutartis, šis terminas prasideda tą dieną, kai Vartotojas gavo susitarimo patvirtinimą.
 2. Kai Vartotojas įvykdo pirkimą, Vartotojas gali niekada nebūti įpareigotas pagal Bendrąsias Nuostatas ir Sąlygas iš anksto mokėti daugiau nei 50%. Kai yra numatytas išankstinis mokėjimas, tuomet Vartotojas negali reikšti pretenzijų, kad ir koks tam tikro užsakymo ar paslaugos vykdymas prieš nustatytą išankstinį mokėjimą įvyko.
 3. Vartotojas privalo nedelsiant Verslininkui pranešti apie klaidingus numatytus arba nurodytus mokėjimo duomenis.
 4. Jei Vartotojas laiku neįvykdo mokėjimo įsipareigojimų, tuomet, kaip Verslininkas nurodė dėl pavėluotų mokėjimų suteikdamas 14 dienų terminą Vartotojui įvykdyti mokėjimą, tačiau Vartotojas toliau nevykdo mokėjimo per 14 dienų, Vartotojas privalo susimokėti teisėtas palūkanas nuo nesumokėtos sumos ir Verslininkas yra įgaliotas pareikšti padengti teismo išlaidas. Ši suma yra skaičiuojama taip: 15% nuo nesumokėtos sumos iki  2,500 €, 10%- viršijant  2,500 € sumą ir 5%- viršijant  5,000 €, mažiausia mokėtina suma- 40 €. Verslininkas gali nukrypti nuo minėtų sumų ir procentų Vartotojo naudai.

16 straipsnis - Skundų reguliavimas

 1. Verslininkas turi dispoziciją susipažinti su skundų procedūra ir  skundus reguliuoti pagal skundų reguliavimo procedūrą.
 2. Skundai dėl susitarimo vykdymo turi būti pateikiami Verslininkui kaip įmanoma greičiau vos tik Vartotojas  nustatė trūkumus, juos pilnai ir aiškiai aprašydamas.
 3. Verslininkui pateikti skundai bus atsakyti per 14 dienų terminą skaičiuojant nuo dokumento gavimo dienos. Jei skundas reikalauja daugiau laiko jam apdototi, tuomet Verslininkas per 14 dienų siunčia pranešimą nurodydamas laikotarpį, kada Vartotojas gali tikėtis išsamesnio atsakymo.
 4. Skundas dėl prekės, paslaugos ar Verslininko paslaugų gali būti pateiktas per skundų formą Thuiswinkel.org vartotojų skiltyje adresu www.thuiswinkel.org. Tuomet skundas bus išsiųstas tiek atitinkamam Verslininkui, tiek Thuiswinkel.org.
 5. Kiekvienu atveju Vartotojas privalo duoti Verslininkui 4 savaičių laikotarpį, per kurį jis išspręs skundą tarpusavyje konsultuojantis. Praėjus šiam terminui iškilęs ginčas turi būti sprendimas pagal ginčų sprendimo tvarką.

17 straipsnis - Ginčai

 1. Tik Olandijos Įstatymai yra taikomi visiems susitarimams tarp Verslininko ir Vartotojo, kuriems yra skirtos šios Bendrosios Nuostatos ir Sąlygos.
 2. Ginčai tarp Vartotojo ir Verslininko dėl prekių ir paslaugų sutarčių sudarymo bei vykdymo, kurias Verslininkas teikia/pristato, laikantis visomis išlygomis gali būti pateikiami abiejų šalių, t.y. Vartotojo ir Verslininko į Geschillencommissie (ginčų komitetui) Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Jei Vartotojas pirmasis pateikė savo skundą Verslininkui laiku, ginčą tvarkys Geschillencommissie.
 4. Jei skundo nepavyksta išspręsti, tada ginčas privalo būti pradėtas ne vėliau nei per 12 mėnesių nuo dienos, kai Vartotojas pateikė rašytinį bei kitą Commissie patvirtintą skundą Verslininkui prieš Geschillencommissie.
 5. Kai Vartotojas pageidauja pateikti ginčą Geschillencommissie, Verslininkas yra susijęs su šiuo pasirinkimu. Teikdamas pirmemybę Vartotojas visų pirma apie tai praneša Verslininkui.
 6. Kai Verslininkas nori pateikti ginčą Geschillencommissie, tada Vartotojas per penkias savaites nuo Verslininko prašymo privalo raštu deklaruoti ar jis nori taip pat, ar nori, kad ginčas būtų sprendžiamas kompetentingo teismo. Jei Verslininkas nesulaukia Vartotojo pasirinkimo per penkias savaites, tuomet Verslininkas yra įgaliotas perleisti ginčą spręsti kompetentingam teismui. 
 7. Geschillencommissie teikia rezoliuciją pagal nuostatas ir sąlygas, kurios yra numatytos Geschillencommissie taisyklėse (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/the-commissies/2404/thuiswinkel). Geschillencommissie sprendimai daromi naudojantis įpareigojančiu pranešimu.
 8. Geschillencommissie neturi pradėti ginčo arba nutraukti šį apiforminimą jei Verslininko mokėjimo sustabdymas buvo patenkintas, tai nutinka esant bankrotui ar jei yra nutraukiama įmonės veikla, prieš ginčą buvo nagrinėjama Geschillencommissie posėdyje ir buvo pateiktas galutinis verdiktas.
 9. Jei be Geschillencommissie Thuiswinkel,  kita pripažinta ginčų komisija ar ginčų komitetas, kuris susijęs su Olandijos Foundation Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) ar Klachteninstituut Financial Dienstverlening (Kifid) yra kompetentinga, tuomet ginčai, daugiausiai susiję su pardavimo metodu ar paslaugų teikimu per atstumą, Geschillencommissie Thuiswinkel yra kompetentinga pirmenybės tvarka. Esant visiems kitiems ginčams, Geschillencommissie yra pripažinta SGC arba Kifid.

18 straipsnis - Pramoninė garantija

 1. Thuiswinkel.org garantuoja laikymąsį visų įpareigojančių Geschillencommissie Thuiswinkel ir jos narių patarimų, nebent narys nusprendžia pateikti įpareigojantį patarimą per du mėnesius nuo šio atsiliepimo siuntimo teismui. Garantija bus atnaujinta, jei įpareigojantis patarimas įvertinamas teisme išliko nepakitęs ir tai įrodantis verdiktas yra galutinis ir negali būti skundžiamas. Iki 10,000 € suma už privalomąjį patarimą, kas  bus sumokama Thuiswinkel.org  Vartotojui. Jei suma viršija 10,000 €, bus išmokama 10,000 € suma. Viršijančią 10,000 € sumą Thuiswinkel.org privalo stengtis, kad narys laikytusi privalomųjų patarimų.
 2. Dėl garantikos taikymo yra reikalaujama, kad Vartotojas Thuiswinkel.org pateikia raštišką skundą ir jį persiunčia taip pat Thuiswinkel.org Verslininkui. Jei skunde iš Verslininko yra reikalaujama daugiau nei 10,000€, tuomet Vartotojui bus siūloma sumą, kuri viršija 10,000€ persiųsti Thuiswinkel.org, po to ši organizacija  savo vardu reikalaus Vartotojų teisių teisme.

19 straipsnis - Papildomos ar nukrypusios išlygos

Papildomos išlygos ar sąlygos, kurios nukrypsta nuo šių Bendųjų Nuostatų ir Sąlygų negali būti Vartotojo nenaudai ir privalo būti raštiškai pateiktos, arba pateiktos tokiu būdu, kad būtų išsaugotos tvariojoje atmintyje, kuri prieinama Vartotojui.

20 straipsnis - Bendrųjų Thuiswinkel nuostatų ir sąlygų keitimas

 1. Thuiswinkel.org negali keisti šių Bendrųjų Nuostatų ir Sąlygų nepasikonsultavus su Consumentenbond  (vartotojų sąjunga).
 2. Šių nuostatų ir sąlygų pokyčiai įsigalioja, kai yra paskelbiamos, suprastos, jei pakeitimai yra taikomi pasiūlymo galiojimo laikotarpyje, turi dominuoti  Vartotojui palankiausios išlygos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, Olandija
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 


 

I Priedas: Atšaukimo formos modelis

Atšaukimo formos modelis

(pildyti ir swiųsti tik norint atšaukti susitarimą)

 • Kam: [Verslininko vardas]

[Verslininko adresas]

[jei yra, Verslininko fakso numeris]

[Verslininko elektroninis paštas] 

 • Aš/mes* norime informuoti, kad aš/mes* norime atšaukti susitarimą dėl

Šių produktų pardavimo: [įvardinti produktą]*

Šio skaitmeninio turinio pristatymo: [įvardinti skaitmeninį turinį]*

Šių paslaugų vykdymo: [įvardinti paslaugą]*

 

 • Užsakyta*/gauta* [jei paslaugos- įrašytiužsakymo datą, jei produktai- gavimo]
 • [Vartotojo vardas]
 • [Vartotojo adresas]
 • [Vartotojo parašas] (jei forma yra pildoma rašytiniu būdu)

* Ištrinti tai, kas netaikoma arba užpildyti tai, kas taikoma.

Atsisiųsti Bendrąsias Nuostatas ir Sąlygas